TIILITUOTTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

Voimassa 1.1.1982 alkaen

Näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan, mikäli asianomaiset eivät ole kirjallisesti toisin sopineet.

Tarjous

1. Myyjän kirjallinen tarjous on käsitettävä yhdeksi kokonaisuudeksi ja se on voimassa 14 vrk päiväyksestään, ellei toisin ilmoiteta. Luetteloissa, esitteissä, kertokirjeissä, ilmoituksissa, kuva-aineistoissa sekä hinnastoissa esitetyt painoa, mittoja sekä teknillisiä ja muita yksityiskohtia koskevat tiedot eivät sellaisenaan sido myyjää. Nämä tiedot ovat sitovia vain, milloin ne tarjouksessa nimenomaan erikseen vahvistetaan.

2. Jos toimitusmahdollisuuksissa tai toimituksen hintaan vaikuttavissa seikoissa tapahtuu olennainen muutos ennen kuin myyjä on lähettänyt toimitusta koskevan tilausvahvistuksensa, on myyjällä oikeus kieltäytyä tekemästä lopullista toimitussopimusta. Myyjän on kuitenkin viipymättä ja viimeistään 8 vuorokauden kuluessa muutoksista tiedon saatuaan ilmoitettava siitä ostajalle.

Tilauksen vahvistaminen ja sopimus

3. Kun myyjä on lähettänyt ostajalle kirjallisen tilausvahvistuksensa katsotaan toimitussopimuksen asianosaisten välillä syntyneen. Mikäli ostaja katsoo, että tilausvahvistuksen sisältö ei vastaa tehtyä tarjousta ja tilausta, on ostajan huomautettava tästä välittömästi ja viimeistään 8 vuorokauden kuluessa siitä, kun myyjä on jättänyt tilausvahvistuksen postin kuljetettavaksi.

Toimitusmäärä

4. Vahvistettu toimitusmäärä sitoo kumpaakin osapuolta. Toimitukset tapahtuvat täysin letkoin.

Toimituspaikka

5. Tilausvahvistuksessa mainitut tiedot tarkoittavat toimitusehtoja vapaasti tiilituotteet toimitettavalla tehtaalla, ellei toisin mainita.

Toimitusaika

6. Tilausvahvistuksessa määrätään toimitusaika, joka sitoo kumpaakin osapuolta. Mikäli ostaja haluaa toimitusaikaa muutettavaksi voi myyjä harkintansa mukaan suostua siihen edellyttäen, että ostaja on ilmoittanut muutoksesta myyjälle vähintään kaksi viikkoa ennen toimitusaikaa. Mikäli toimitusajoista ei ole määrätty, myyjä, on oikeutettu toimittamaan tavaran toimitusaikana sopivaksi katsomissaan erissä.

7. Jos toimitus viivästyy jonkin kohdassa 27 mainitun ylivoimaisen esteen vuoksi tai ostajasta riippuvan seikan johdosta, jatketaan toimitusaikaa niin paljon kuin kaikki asiaan vaikuttavat olosuhteen huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

8. Ellei myyjä toimita tavaraa 8 vuorokauden kuluessa tilausvahvistuksessa määrätyn toimitusajan tai 7. kohdan mukaan määrätyn jatkoajan päättymisestä saa ostaja ilmoitettuaan viivästyksestä kohtuullisen ajan kuluessa kirjallisesti myyjälle vaatia vähennystä sovitusta hankintahinnasta, ellei kysymyksessä olevaan yksittäistapaukseen vaikuttavat olosuhteen huomioon ottaen voida kohtuudella olettaa, ettei ostajalle ole aiheutunut viivästyksestä mitään vahinkoa. Vähennys on kuitenkin täydeltä viivästymisviikolta 0,5 % viivästyksen kohteena olevan toimituserän hinnasta, kuitenkin enintään 7,5 %. Ostajalla ei ole oikeutta tämän vähennyksen lisäksi mihinkään muuhun korvaukseen sen johdosta, että toimitus on viivästynyt.

9. Jos toimitus myyjän viaksi luettavan syyn vuoksi viivästyy enemmän kuin kuukauden sovitusta tai 6. kohdan mukaisesti pidennetystä toimitusajasta, on ostaja oikeutettu purkamaan sopimuksen siltä osin kuin se koskee toimittamatta jäänyttä osaa. Jos ostaja haluaa käyttää tätä oikeutta, on hänen ilmoitettava siitä myyjälle kirjallisesti 8 vuorokauden kuluessa purkamisoikeuden syntyajankohdasta lukien. Sopimuksen purkautuessa tällä tavoin ostaja on oikeutettu saamaan myyjältä korvauksen siitä vahingosta, joka hänelle on aiheutunut. Vahingonkorvaus määrätään asiaan vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen, mutta sen enimmäismäärä on kuitenkin 7,5 % toimittamatta jääneen tavaran hinnasta. Ostajalla ei ole oikeutta mihinkään muuhun korvaukseen toimituksen täyttämättä jäämisen johdosta.

10. Jos ostaja laiminlyö toimitusvalmiin tavaran vastaanottamisen määräpäivänä, hän on siitä huolimatta velvollinen suorittamaan jokaisen maksun, joka on tehty riippuvaksi toimituksesta, aivan kuin tavara olisi toimitettu. Myyjän on tässä tapauksesta huolehdittava tavaran varastoinnista ostajan vastuulla ja kustannuksella.

11. Jos ostaja syyllistyy 10. kohdassa tarkoitettuun laiminlyöntiin, myyjä on oikeutettu kirjallisesti vaatimaan ostajaa kohtuullisen ajan kuluessa vastaanottamaan toimitusvalmiin tavaran uhalla, että myyjä muutoin voi purkaa sopimuksen jäljellä olevilta osin siten kuin 12. kohdassa mainitaan.

12. Jos ostaja mistä tahansa syystä jättää tavaran vastaanottamatta 11. kohdassa mainitussa ajassa, myyjä on oikeutettu ilmoittamaan siitä kirjallisesti ostajalle, purkamaan sopimuksen siltä osin kuin tavaraa ei ole vielä ostajalle toimitettu. Ostaja on tässä tapauksessa velvollinen korvaamaan kaiken myyjän kärsimän vahingon. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä on vastaanottamatta jääneen tavaran hinta.

Tuotelaji ja laatu

13. Tiilituotteista käytetään voimassaolevien normien ja standardin mukaisia nimityksiä ja lyhennysmerkintöjä. Laji ja laatuominaisuuden määräytyvät voimassa olevien normien ja standardien mukaan. Tiilen valmistusmateriaaleista ja –tavasta johtuvat, vähäisiksi katsottavat poikkeamat, esim. värissä ja pinnan laadussa eri tiilten kesken samassa valmistuserässä ja eri valmistuserien välillä sallitaan.

Hinta ja maksu

14. Laskutus tapahtuu toimituspäivän hintaan. Rahti- ym. toimitusehdot koskevat täysiä kuormia. Myyjä on oikeutettu perimään pientoimituslisää silloin kun toimituksen aiheuttaman laskun loppusumma jää alle hinnastossa kulloinkin vahvistetun määrän ja pakkauslisää kun toimituksessa on jouduttu poikkeamaan normaalista ja myyjän yleisesti tiiliteollisuudessa käytössä olevasta pakkaustavasta sekä rahtilisää, kun toimitus ei tapahdu täysin kuormin.

15. Myyjä on oikeutettu pyytämään sopimuksen mukaisen maksun suorittamisesta vakuuden. Jos hyväksyttävää vakuutta ei saada tai jokin sopimuksen mukainen maksuerä jätetään suorittamatta, myyjä on oikeutettu purkamaan sopimuksen tai siirtämään velvoitustensa täyttämistä, kunnes maksu on erääntyneistä suorituksista ja hyväksyttävät vakuudet muista ostaman maksuvelvoitteista on saatu.

16. Toimitettu tavara on myyjän omaisuutta kunnes hänen toimitussopimukseen perustuva saatava on kokonaisuudessaan maksettu.

17. Maksun viivästyessä sovitusta eräpäivästä myyjä on oikeutettu perimään yliajalta 16 % vuotuista korkoa tai tilausvahvistuksessa ja laskussa ilmoitetun, tästä poikkeavan viivästyskoron.

Kuljetus ja purkaminen

18. Vahingonvaara tiilituotteiden lastauksesta, kuljetuksesta ja kuorman purkamisesta kantaa se osapuoli, jonka toimesta tai lukuun kulloinkin kyseessä oleva työ- tai kuljetusvaihe suoritetaan. Myyjä ei kuitenkaan vastaa tuotteille tai ulkopuolisille kuljetuksen aikana aiheutuneista vahingoista, jos kuljetus on tapahtunut itsenäisen rahdinkuljettaja toimesta. Ostaja on velvollinen pitämään työmaan tai vastaanottopaikan tien ja purkauspaikan sellaisessa kunnossa, että raskaan ajoneuvot voivat esteettä ja vaaratta liikkua sekä että kuorman purkaminen voidaan haitatta suorittaa. Myyjä on vakuuttanut tiilikuljetukset lukuun ottamatta noutokuljetuksia. Myyjä on oikeutettu perimään ostajalta kuljetusvakuutusmaksut. Vahinkotapauksissa ostajan omavastuu on vakuutusyhtiön määräämä, hinnastossa erikseen ilmoitettu summa.

19. Myyjän suorittaessa kuljetuksen kuormat on purettava ja tarkastettava ostajan toimesta puolen tunnin kuluessa ajoneuvon saapumisesta määräpaikalle. Tämän ajan ylittävältä odotus- ja purkamisajalta veloitetaan eri korvaus.

Vastaanotto ja muistutukset

20. Ostajan on tarkastettava ennen rahtikirjan kuittausta, että toimituksessa ei ole puutteita eikä näkyviä vikoja. Mikäli tällaista ilmenee, tulee ostajan tehdä puutteen tai vian määrästä ja laadusta merkintä rahtikirjaan ja lisäksi välittömästi ilmoittaa tästä myyjälle.

21. Rahdin kuljettajalle on välittömästi ilmoitettava niistä näkyvistä virheistä tai puutteista joiden voidaan olettaa syntyneen kuljetuksen aikana.

22. Tavaran luovutuksen jälkeen havaitsemistaan virheistä ostajan on ilmoitettava myyjälle todisteellisesti 14 vuorokauden kuluessa toimituksen saapumisesta, kuitenkin aina ennen muuraukseen ryhtymistä.

Takuu

23. Myyjä sitoutuu tiilituotteiden normien mukaisesta laadusta takuuseen 10 vuoden ajaksi toimituspäivästä, eleli toisin ole sovittu.

24. Takuun edellytyksenä on, että rakenne on suunniteltu ja rakennettu Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia (RYL) ja muutoinkin hyvää suunnittelu- ja rakennustapaa noudattaen. Takuu ei koske vaurioita, joka aiheutuu sellaisesta muusta rakennevaurioista, jonka seurauksena epätavallisen paljon kosteutta on päässyt tunkeutumaan rakenteeseen. Tiilirakennetta ei myöskään saa pinnoittaa siten, että kosteus ei pääse poistumaan rakenteesta.

25. Myyjä on velvollinen korvaamaan tuotteessa ilmenevät, ennen takuuajan loppua myyjälle osoitetut myyjän sopimuksen vastaisista toimituksista johtuvat puutteet ja viat. Myyjä on tällöin oikeutettu harkintansa mukaan myös toimittamaan vastaavaa uutta tavaraa virheellisen tai puutteellisen tilalle, jolloin myyjän katsotaan täyttäneen korvausvelvollisuutensa.

Ylivoimaiset esteet

26. Myyjää tai rahdin kuljettajaa kohdannut ylivoimainen este (force majoure) oikeuttaa myyjän jättämään tilauksen kokonaan tai osittain täyttämättä tai muuttamaan tilausvahvistuksen mukaisia hinta-, toimitus- ym. ehtoja sillä määrällä, jonka myyjä osoittaa ylivoimaisen esteen niihin vaikuttaneen.

27. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. sota, liikekannallepano, kapina, lakko, työsulku, saarto tulipalo, rahanarvon muutokset, viranomaisten määräykset, kuljetusvälineiden niukkuus, yleinen tavaran tai jonkin oleellisen raaka-aineen niukkuus, alihankkijoiden toimituksissa olevat virheet tai niiden oleellinen viivästyminen ym. vastaavat seikat.

28. Myyjän on ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä ostajalle viimeistään 8 vuorokauden kuluessa esteen ilmaantumisesta.

29. Milloin sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen vuoksi viivästyy enemmän kuin kuukauden, on ostaja oikeutettu, ilmoittamalla 8 vuorokauden kuluessa sanotun määräajan päättymisestä kirjallisesti myyjälle, purkamaan sopimuksen. Tämän johdosta ei asianosaisilla ole oikeutta mihinkään korvauksiin.

Korvausvelvollisuuden rajoitukset

30. Myyjä vastaa ainoastaan tuotteessa olevan virheen tai puutteellisuuden aiheuttamista välittömistä vahingoista. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä on kaikissa tapauksissa enintään virheellisen tai puutteellisen toimituserän kauppahinnan suuruinen.

Erimielisyydet

31. Toimituksesta ja siihen liittyvistä määräyksistä aiheutuvat riidat ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa.

Kuluttajansuoja

32. Näillä toimitusehdoilla ei rajoiteta yksityiselle kuluttajalle kuuluvia kuluttajansuojalain 5 luvun mukaisia oikeuksia.